GRÓF TISZA ISTVÁN KÉPVISELŐHÁZI BESZÉDEI

  MÁSODIK KÖTET
  ELŐSZÖR MINISZTERELNÖK

  KÜZDELEM A PARLAMENTARIZMUSÉRT

  ELSŐ RÉSZ
  (1903 NOVEMBER 3. – 1904 OKT'ÓBER 4.)

  BEVEZETÉSEKKEL ÉS MAGYARÁZÓ
  JEGYZETEKKEL ELLÁTTA:

  BARABÁSI KUN JÓZSEF

  EGYETEMI NY. R. TANÁR
  BUDAPEST
  A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KIADÁSA
  1933

  TARTALOM-MUTATÓ [i]

  Gróf Tisza István Képviselőházi Beszédeinek
  II. kötetéhez

  Első rész. (1903. nov. 3. – 1904. okt. 4.)
  IV. Az 1901/1906. évi országgyűlés (Folytatás)

  104. Beköszöntő beszéd a szabadelvű pártban 1903. november 3-án: a katonai program; 
  az „erős kéz”; pénzügyi helyzet és takarékosság; a kettős vezérfonál: szabadelvű és nemzeti irány; a nemzetiségek; a törvényes rend helyreállítása; nemzeti politika. ...................1. l.

  105. 1903. november 4. országos ülés. – A kormány kinevezésére vonatkozó királyi kézirat felolvasása. (Napló XVIII. k. 244-245., 245., 247-248., 253-254. l.) ..................7. l.

  106. 1903. november 5. országos ülés. – A jegyzőkönyv kijavítása. – A három évet kiszolgált katonák visszatartása. (Napló XVIII. k. 258-259. és 263., 264-265., 265-266. l.) ..................11. l.

  107. 1903. november 6. országos ülés. – A miniszterelnök programbeszéde: a katonai program; az állami szükségletek; a két sarkalatos irányelv: a szabadelvűség és a nemzeti szempont; a nemzetiségek; a Társországok; pénzügyi helyzet és takarékosság; a tisztviselői fizetésrendezés; a felekezeti iskolák fejlesztése; az államháztartás egyensúlyának fenntartása; mezőgazdasági és ipari érdekek szolidaritása; a gazdasági kiegyezési javaslatok; vicinális és mezei vasutak; a munkásügyi törvényhozás autonóm iránya; a közigazgatási reform előkészítése; a katolikus autonómia és a lelkészi jövedelem kiegészítése; az 1848:XX. t.-c. végrehajtása; a véderőtörvény reviziója; a kormányzat törvényes rendje és a tisztviselői kar tekintélye: „ne feledjtük el, hogy mindnyájan magyarok vagyunk!” – Napirendi vita a programmbeszéd körül. 
  (Napló XVIII. k. 280-295. és 296. l.) .....................15. l.

  108. 1903. november 7. országos ülés. – Személyes ügy Kaas Ivor báróval. (Napló XVIII. k. 308-309. l.).  ..................47. l

  109. 1903. november 9. országos ülés. – Személyes ügy Molnár Jenővel. – A kormányelnök programmjáról megindult vita. folytatása: a programmbeszédet kiegészítő és magyarázó nyilatkozatok: az 1867:XII. t.-c. jogi természetéről szóló okt. 28. nyilatkozat lényegileg teljesen azonos Szilágyi Dezső 1893. okt. 12. kijelentésével; a katonai programmal kapcsolatos kérdések: a magyar alapítványi helyek, az új katonai tanintézetek, a magyar nyelv tanítása, a címerkérdés rendezése; a népiskolák és a magyar nyelv; a pénzügyi bajok; eszmecserék az ellenzék tagjaival; az exlex-állapotból folyó adóhátralékok méltányos rendezése; a visszatartott harmadéves katonák ügye; a katonai épületek feliratainak nyelve; a magyar nyelv paritásos érvényesítése, a katonai nyomtatványok tekintetében is; a katonai hatóságok levelezése a polgári hatóságokkal; adópolitikai kérdések; szociálpolitikai rendelkezések; a választási törvény revíziója; a rendes alkotmányos küzdelem visszatérésének égető szüksége; „a golyó és az akasztófa” értelme; a katonai kérdés (a magyar szolgálati és vezényleti nyelv) további bolygatásának nemzeti veszedelme. (Napló XVIII. k. 311. és 329-337. l.) Gróf Bethlen István utólagos bírálata a „katonai kérdés”-ért folyó ellenzéki küzdelemről. ..................49. l.

  110. 1903. november 11. országos ülés. – A miniszterelnök programmjáról megindult vita folytatása: a közös hadsereg címer- és jelvényügye. (Napló XVIII. k. 372-373. l.) .................. 69. l.

  111. 1903. november 12. országos ülés. (Éjjeli ülés.) – A miniszterelnök indítványa az ujoncjavaslatok napirendre tűzése tárgyában. (Napló XIX. k. 24., 30., 33-36., 37.l.) .................. 72. l.

  112. 1903. november 13. országos ülés. – Az elnökség megsértése. (Napló XIX. k. 42-43. l.) ...80. l.

  113. 1903. november 14. országos ülés. – Polónyi Géza indítványa az indemnitásnak napirendre tűzése tárgyában. (Napló XIX. k. 75-76.l.) .................. 82. l.

  114. 1903. november 16. országos ülés. – Sürgős interpelláció megtételének ideje. – A miniszterelnök előzetes válasza Molnár Ákos sürgős interpellációjára az olasz borvám-szerződés mibenállásáról. (Napló XIX. k. 113. és 114., illetve 116-117. és 117-118. l.) ................................................................ 85. l

  115. 1903. november 17. országos ülés. – Elnöki figyelmeztetés bírálata. – A házszabályok szigorúbb kezelése. (Napló XIX. k. 144-145., 146. és 147. l.) Ülésmeghosszabbítás .................. 91. l.

  116. 1903. november 18. országos ülés. – Körber osztrák miniszterelnök nyilatkozata és az „előkelő idegen”. (Napló XIX. k. 156. l.) Gratulációk és Ferenc Ferdinánd levele az első Körber-beszéd alkalmából  ..................95. l.

  117. 1903. november 20. országos ülés. – Kérvények tárgyalási módja és napirendre tűzése. – Személyes ügy Ugron Gáborral Körber meglátogatása miatt. — Az Ipar- és Kereskedelmi Bank ügye. 
  (Napló XIX. k. 201-202., 202. és 203-204. l.) .................. 102. l.

  118. 1903. november 21. országos ülés. – Válasz Körber november 20. beszédére. – Az ujonclétszám fenntartásáról szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása: a szabadelvű párt katonai programmja és a vezényleti nyelv; az országgyűlés elnapolása és feloszlatása exlex-ben; a szabadelvű párt és az ellenzéki reformjavaslatok; parlamenti váltógazdaság hiánya. – A miniszterelnök újabb felszólalása: Apponyi politikája és a szabadelvű párt. (Napló XIX. k. 234., 253-257. és. 257. l.). ..................104. l.

  119. 1903. november 23. országos ülés. – Az 1867. XII. t.-c. megváltoztatása. — Az ugrai választás előkészületei. – A delegációkat összehívó királyi kézirat napirendre tűzése. (Napló XIX. k. 266., 267-268., 295., 297., 297-298. l.) Báró Bánffy Dezső 1903. nov. 22. kolozsvári zászlóbontása és az Uj Párt megalakulása .................. 117. l.

  120. 1903. november 24. országos ülés. – Az ujoncjutaléknak az 1903. év végéig való fenntartásáról szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása. (Napló XIX. k. 315-316. l.). .................. 120. l.

  121. 1903. november 25. országos ülés. – A szatmári választás. (Napló XIX. k. 332-333,. l.) ..122. l.

  122. 1903. november 26. országos ülés. – Br. Podmaniczky Frigyes indítványa parallel ülések tartása tárgyában. – Polémia Ugron Gáborral: Podmaniczky indítványa és a házszabályok 203. §-a; a paktum; a bukott bankigazgató; Tisza Kálmán és a házszabályok szigorítása; Körber november 25. beszéde; Magyarország nemzeti léte és a parlament becsülete; a magyar nemzet históriai feladatai. – Személyes ügy Bartha Miklóssal, br. Kaas Ivorral és Ivánka Oszkárral. – A házszabályokhoz való beszéd elhalasztása másnapra. (Napló XIX. k. 359-366., 367., 368. és 377. l.) Előzmények: a szabadelvűpárt nov. 25. határozata a parallel ülések tárgyában és Apponyi kilépése a pártból; Körber újabb közjogi fejtegetései a katonai kérdéssel kapcsolatban. .................. 123. l.

  123. 1903. november 27. országos ülés. – Személyes ügy Kubik Bélával. – Horváth Gyula jegyzőkönyvi megrovása. – Lengyel Zoltán jegyzőkönyvi megrovása. – Parallel ülések tartása; paktum megszegése. – Podmaniczky indítványának elfogadása. (Napló XIX, k. 384., 385., 386., 405-406., 413-415., 416-417., 418. l.)  ..................145. l.

  124. 1903. november 28. országos ülés. – Személyes ügy Okolicsányi Lászlóval. –Bizalmatlansági nyilatkozat az elnök ellen. – Parallel ülések tartása, mégegyszer a paktum. (Napló XIX. k. 427., 436-437., 439-440., 462-463., 468-469 l.) Gróf Tisza István 1903. nov. 29. jelentése és a király választávirata Ivánka Oszkár békeakciója ügyében  ..................156. l

  125. 1903. november 30. országos ülés. – Jegyzőkönyvi indítványok elintézése. – Kossuth Ferenc békeajánlata és a kibontakozásra vonatkoző egyéb nyilatkozatok. (Napló XX. k. 12-13., 20-22., 28-29. l.) Gr. Tisza István ugrai mandátuma. ................... 170. l.

  126. 1903. december 2. országos ülés. – Jegyzőkönyv hitelesítése. – Tárgytól való eltérés. – Napirend előtti felszólalások az egyetemi hallgatók gyűlésének betiltása tárgyában. 
  (Napló XX. k. 34., 34-35., 44., 55-56. l.) . ..................183. l.

  127. 1903. december 5. országos ülés. – A függetlenségi párt határozata és a kibontakozásra vonatkozó egyéb nyilatkozatok. – Újból a paktum. – Személyes kérdésben való felszólalás megengedése. (Napló XX. k. 80-81:, 86., 89-90., 99. l.) A miniszterelnök indítványt nyujt be a délutáni ülésekre vonatkozó november 27. határozat hatályonkívül helyezése tárgyában. ................... 187. l.

  128. 1903. december 7. országos ülés. – Jelenlevők szavazási kötelezettsége. – Állami számvevőszék jelentése az 1903. év III. negyedéről stb. – Délutáni ülésekre vonatkozó november 27. határozat hatályon kívül helyezése. (Nap1ó XX. k. 102., 103., 122., 126., 127. l.). ................... 198. l.

  129. 1903. december 9. országos ülés. – Parallel ülések megszüntetéséről szóló jegyzőkönyv kiigazítása. – Indítványok napirendre tűzése. (Napló XX. k. 129., 130-131. l.). ................... 202. l.

  130. 1903. december 10. országos ülés. – Ujoncjutalék mennyiségének az 1903. év végéig való fenntartásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalása: chlopyi hadiparancs és királyi kézirat; idegen tanácsosok meghallgatása; az obstrukció kárai. (Napló XX. k. 168-171. l.). .................. 203. 1.

  131. 1903. december 12. országos ülés. – Tisztviselők fizetésrendezése. – Bizottsági jelentések megtételének ideje. – Legközelebbi ülés ideje. (Napló XX. k. 223-224., 244., 245. l.) ................... 210. l.

  132. 1903. december 14. országos ülés. – Osztrák Urakházában elhangzott közjogi nyilatkozatok. – Napirend vagylagos kitűzése. – Jegyzőkönyv hitelesítése az ülés végén. (Napló XX. k. 254-255., 279., 280. l.) Hodossy Imre és L. Gumplowicz levele az osztrák centralistákról.. .................. 214. l.

  133. 1903. december 18. országos ülés. – Klotild Mária Raineria főhercegnő halála. (Napló XX. k. 282. l.) . ..................226. l.

  134. 1903. december 19. országos ülés. – Napirend megállapítása. (Napló XX. k. 339-340. l.).226. l.

  135. 1903. december 23. országos ülés. – Az ujoncjutalék mennyiségének az 1903. év végéig való fenntartásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalása; visszapillantás a katonai vitára; a balkáni helyzet és a véderő harcképessége; a tartalékosok és póttartalékosok igénybevétele. (Napló XX. k. 417-442. l.).....227. l.

  136. 1903. december 29. országos ülés. – Felirati javaslat felolvasása beszédközben. (Napló XXI. k. 49. l.). ................... 239. l.

  137. 1904. január 1. Újévi beszéd: a magyar parlamentárizmus süllyedése; az ellenzék hivatása; a parlamenti rendszer megmentése a magyar nemzet életérdeke; remény e nagy cél elérésére; a 67-es politika védelme; bizalom a nemzet politikai belátásában; egy becsületes ember egy igaz ügy szolgálatában ................... 240. l.

  138. 1904. január 4. országos ülés. – Interpellációkra adandó miniszteri válaszok ideje. – Ujoncjutalék mennyiségének az 1903. év végéig való fenntartásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalása: a záróbeszédek vége; jogvédő határozat a felségjogokról: „Magyarországon minden jognak… forrása a törvényhozásban kifejezésre jutó nemzeti akarat.” (Napló XXI. k. 83., 100-101., 103., 106-107. l.)......246. l.

  139. 1904. január 5. országos ülés. – A Boszniában visszatartott hároméves magyar katonák hazabocsátása. (Napló XXI. k. 110-111. l.). ................... 250. l.

  140: 1904. január 7. országos ülés. – Napirend előtti felszólalás a dunaszerdahelyi választás ügyében: választási visszaélések; az új rendszer és a főispánok. (Napló XXI. k. 133-134. l.)................................ 253.l.

  141. 1904. január 8. országos ülés. – Az ujoncjutalék mennyiségének fenntartásáról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása: újból a jogvédő határozat a felségjogokról: előzményei és értelme; a magyar királyság intézményének és a király jogkörének nemzeti alapja; a magyar nemzet királyhűsége mindig különbözött a többi nemzetekétől; a jogvédő határozat nem polémia a chlopyi hadiparancs ellen; nem dönti el az 18l7: XII. t.-c. 11. §-ára vonatkozó véleménykülönbséget. (Napló XXI. k. 186-187. és 188. l.)........257. l.

  142. 1904. január 9. országos ülés. – Karzati jegyek kezelési módja. – Mégegyszer a jogvédő határozat a felségjogokról: nem a chlopyi hadiparancs, hanem az abszolut fejedelmi jogok osztrák elmélete ellen irányul. – Ráth Endre interpellációja a toloncszabályzat helyes alkalmazása tárgyában. (Napló XXI. k. l91., 212-213., 215. l.) ................... 262. l.

  143. 1904. január 11. országos ülés. – Az ujoncjutalék mennyiségének az 1903. év végéig való fenntartásáról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása. – Az állami alkalmazottaknak engedélyezendő pótlékokról szóló törvényjavaslat napirendre tűzése. – Gr. Apponyi Albert interpellációja a katonai bűnvádi perrendtartás reformja tárgyában. (Napló XXI. k. 244., 245., 246-247. l.). .................. 266. l.

  144. 1904. január 12. országos ülés. – Az állami alkalmazottaknak engedélyezendő pótlékokról szóló törvényjavaslat napirendre tűzése. (Napló XXI. k. 273-274., 275., .276., 276-277. l.) .................. 269. l.

  145. 1904. január 13. országos ülés. – Az ujoncjutalék mennyiségének az 1903. év végéig való fenntartásáról szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása. – Szatmári Mór interpellációja: katonai hatóságok által magyar helynevek törvényellenes alkalmazása tárgyában. (Napló XXI. k. 281., 304-305. l.).................275. l.

  146. 1904. január 14. országos ülés. – Az 1903. évi ujoncok megajánlásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalása: Pitreich közös hadügyminiszter nyilatkozatai az osztrák delegációban. (Napló XXI. k. 322-325. l.) Ülésmeghosszabbítási indítvány. ................... 278. l.

  147. 1904. január 15. országos ülés. – Ujoncmegajánlási törvényjavaslat általános tárgyalása: még egyszer Pitreich nyilatkozatai. (Napló XXI. k. 341-342. l.) Ülésmeghosszabbítás .................. 287. l.

  148. 1904. január 16. országos ülés. – Szederkényi Nándor interpellációja a tapolcai választókerületben felmerült panaszok tárgyában: gyülekezési szabadság és szocialisztikus agitációk. – Lengyel Zoltán interpellációja a nagykárolyi választás tárgyában: a tisztviselők korteskedése; választási népgyűlések eltiltása. (Napló XXI. k. 370-371., 372., 375-376. l.). .................. 293. l.

  149. 1904. január 19. országos ülés. – Határozati javaslat utólagos beterjesztése (Napló XXII. k. 29., 31. l.). .................. 300. l.

  150. 1904. január 21. országos ülés. – Ujoncmegajánlási javaslat tárgyalása: a szabadelvű párt katonai programmja és a kilences bizottság tárgyalásai; a kormánypárt és a függetlenségi párt viszonya; a két kormányelnök polémiája; az osztrák delegáció és a Derschatta-féle indítvány; a magyar és az osztrák kiegyezési törvény közötti eltérés esetében a magyar törvény irányadó; a nemzeti politika; változó taktika és változatlan küzdelem az obstrukcio ellen. – Rakovszky István válasza és a Derschatta-féle indítvány. – Beszéd másnapra halasztása. (Napló XXII. k. 77-82., 83-84., 98-99. l.) 303. l.

  151. 1904. január 22. országos ülés. – Beszéd másnapra halasztása. – Zárt ülés kérése szavazás közben. (Napló XXII. k. 106-107., 117. l.). ................... 319. l.

  152. 1904. január 23. országos ülés. – Beszéd másnapra halasztása. – Gr. Zichy Aladár interpellációja a népgyűlésekre vonatkozólag kiadott belügyminiszteri rendelet tárgyában: a gyülekezési szabadság és szükséges korlátai. (Napló XXII. k. 141-142., 145-148., 148. l.) ................... 321. l.

  153. 1904. január 26. országos ülés. – Ujoncmegajánlási javaslat tárgyalása: a magyar nyelv oktatására vonatkozó állítólagos hadügyminiszteri akta. (Napló XXII. k. 202. l.) ...................328. l.

  154. 1904. január 28. országos ülés. – Ujoncmegajánlási javaslat tárgyalása: változó taktika az obstrukcióval szemben; küzdelem a parlamentárizmusért; újabb felhívás a tartalékosok és póttartalékosok hazabocsátása érdekében; bizalom a nemzet politikai belátásában. – A miniszterelnök újabb felszólalása: érintkezés az ellenzéki pártokkal. (Napló XXII. k. 240-243., 247-248. l.). .................. 329. l.

  155. 1904. január 29. országos ülés. – Smialovszky Valér inditványa a parlamenti helyzet orvoslására pártközi bizottság kiküldése tárgyában: békekötés és erőszak. (Napló XXII. k. 209-270. l.). .................. 338. l.

  156. 1904. január 30. országos ülés. – Smialovszky Valér indítványának megokolása: pártközi megegyezések és pártközi bizottságok. (Napló XXII. k. 295-296. l.) ................... 340. l.

  157. 1904. március 1. országos ülés. – Pap Zoltán-féle megvesztegetési ügyben kelt bizottsági jelentés napirendre tűzése. (Napló XXII. k. 319. l.) .................. 342. l.

  158. 1904. március 2. országos ülés. – Benyújtott és benyújtandó törvényjavaslatok. – Minisztertanács tartása Bécsben: a szabadelvű párt katonai programja; a delegáció hatásköre; a magyar kormány és a közös miniszterek viszonya; a közös minisztertanácsok; a bécsi minisztertanács. – Személyes ügy Günther Antallal. – Személyes ügy Kubik Bélával – Rákosi Viktor interpellációja a kolozsvári nemzeti színház építése tárgyában. – Krasznay Ferenc interpellációja a választási reform tárgyában. (Napló XXII. k. 321-322., 328-331., 334., 335., 335-336., 341-342., 344. l.). ...................343. l.

  159. 1904. március 3. országos ülés. – Ujoncmegajánlási javaslat tárgyalása: kézfogás a Kossuth-párttal; beszélgetés Polónyival katonai kérdésekről; besorozott katonák német neve; szolgálati okmányok német nyelve; laktanyák német felirata; a „közös hadsereg”; a katonai nevelésügy reformja; magyar vezénynyelv; nagy haladás a katonai kérdésekben; indokolt-e még az obstrukció?; obstrukció és exlex-állapot kárai; utolsó kérés az obstruálókhoz; ,,a magyar nemzetnek élni kell, a magyar nemzet élni akar és élni fog.” – Marjay Péter interpellációja a protestáns egyházak segélyezése tárgyában. (Napló XXII. k. 355-362., 373. l.) ................... 358. l.

  160. 1904. március 8. országos ülés. – Gr. Tisza István indítványa a házszabályok ideiglenes kiegészítése, illetve módosítása iránt: parallel ülések tartása; a paktumos házszabályok megváltoztatási módja; a többség alkotta házszabály nem oktrojált házszabály; a házszabályreform szüksége és módja. (Napló XXIII. k. 71-73. l.) Beszéd a szabadelvű párt március 4. értekezletén: az ideiglenes és végleges házszabályreform .. .................. 377. l.

  161. 1904. márc. 9. országos ülés. – Gr. Tisza István indítványának indokolása: az indítvány kettős célja az exlex-állapot megszüntetése és a végleges házszabály-reform megalkotása; ismét az Iparbank; a végleges házszabály és a klotür; szigorúbb házszabály vagy parlamenti anarchia; Magyarország különleges helyzete; az obstrukció elleni küzdelem 1898-ban és a Széll-kormány sikertelensége; a parlamentarizmus lejáratása és az abszolutisztikus merénylet; ,,az örvény szélén kell a nemzetet megállítanunk”; „én nyilt szemekkel látom az örvényt”; a parlamentarizmus a nemzet legszentebb kincse; megmentése szent kötelesség. – Személyes ügy Pozsgay Miklóssal: az Iparbank. – Válasz Lengyel Zoltánnak: a kormány által beadott és visszavont törvényjavaslatot más képviselő nem teheti magáévá. 
  (Napló XXIII. k. 77-83., 87-88. 89. l.) .................. 392.l.

  162. 1904. márc. 10. országos ülés. – Gr. Tisza István indítványa a házszabályok ideiglenes módosítása iránt: a törvényjavaslatok visszavonása; az indítvány visszavonása; a törvényjavaslatok visszavonása meg nem történtnek tekintetik. (Napló XXIII. k. 94., 97., 98. l.) Thaly Kálmán, a ,,béke szerzője”. – A király üdvözlő távirata, Kossuth és Khuen levele a március 10. „leszerelési ülés”-sel kapcsolatban. – Értékítéletek a váratlan fordulatról. ................... 409. l.

  163. 1904. márc. 11. országos ülés. – Napirend megállapítása. – Márc. 15. szünet. (Napló XXIII. k. 118. és 118-119. l.) A nemzeti párt feltámadása. .................. 414. l.

  164. 1904. márc. 12. országos ülés. – Indemnitási javaslat tárgyalása: exlex-ben való kormányzásért a kormány politikai és jogi felelőssége; improduktív kiadások emelkedése és takarékosság; Apponyi bizalmatlanságának okai; a „kilences bizottság” programmjának módosítása, a miniszterelnök multja a katonai kérdésekben, a közelmult parlamenti rendszerének visszaállítása, a mostani kormányzati rendszer, a főudvarnagyi bíráskodásról szóló törvényjavaslat, a Széll-kormány elleni kirohanás, a gyermekvédelem és a civillista felemelése; a dualisztikus rendszer és a magyar nemzet fejlődése; a kormányképesség előfeltétele; harmónia nemzet és uralkodó között; a nemzet jogos vágyainak a királynál érvényt lehet szerezni; sikeres nemzeti politika lehetősége 67-es alapon. (Napló XXIII. k. 135-142. l.)........... 410. l.

  165. 1904. márc. 14. országos ülés. – Miniszterelnök nyilatkozata a Ház munkarendjéről. (Napló XXIII. k. 166-168. l.) ................... 432. l.

  166. 1904. márc. 18. országos ülés. – Indemnitási javaslat tárgyalása: a miniszterelnök és Apponyi multja a katonai kérdésekben; a kereskedelmi tárgyalások megindítása, az 1899: XXX. t.-c. és a 14. §; a 67-iki kiegyezés alapgondolata; a csalódások ellenére is ragaszkodnunk kell a kiegyezéshez. (Napló XXIII. k. 223-225. l.). .................. 437. l.

  167. 1904. márc. 21. országos ülés. – Napirend megállapítása. – A civillista kérdése. 
  (Napló XXIII. k. 269-270. l.). ................... 443. l.

  168. 1904. márc. 23. országos ülés. – A volt kormányelnöknek 1903. évi jelentése az exlex-állapotban teendő intézkedésekről. – Készfizetések felvételéről szóló törvényjavaslat bizottsági tárgyalása és napirendre tűzése. – Br. Kaas Ivor interpellációja: a választók összeírásánál az állampolgársági kellék érvényesítése tárgyában. (Napló XXIII. k. 338., 339., 344., 345-346., 346-347. l.). .................. 445.l.

  169. 1904. márc. 24. országos ülés. – Interpellációra adandó válasz sürgetése. – Horvát provizórium meghosszabbítása: a „bécsi befolyás”-féle dajkamese; a Társországok pénzügyi viszonyai; vádak a javaslat ellen; vádak a horvát közhangulat ellen; a „testvéries egyetértés politikája” a Társországok irányában. (Napló XXIII. k. 349., 357-360. és 362. l.). .................. 450. l.

  170. 1904. ápr. 12. országos ülés. – Kérvények előzetes tárgyalása. – Miniszterelnök nyilatkozata a Ház munkarendjéről. (Napló XXIV. k. 5-6., 8-10. l.). .................. 459. l.

  171. 1904. ápr. 13. országos ülés. – Napirend előtti felszólalás: közös külügyminiszter találkozása az olasz külügyminiszterrel. – Megvesztegetési ügy bizottsági jelentésének napirendre tűzése. – Válasz Ugron Gábor és Holló Lajos interpellációjára: a királynak adott tanácsok és a király előtt megforduló tanácsadók ügyében. – Válasz Endrey Gyula interpellációjára: az üszkübi osztrák-magyar konzulnak egy magyar honpolgárral szemben elkövetett erőszakos eljárása tárgyában. – Válasz Molnár Ákos és Okolicsányi László interpellációjára: az olasz kereskedelmi szerződés ideiglenes fenntartása tekintetében folytatott tárgyalásokról. – Hegedűs Lóránt interpellációja: a kivándorlási törvény végrehajtása tárgyában. (Napló XXIV. k. 17-18., 19., 20-21., 21., 28-29., 29-30., 30., 33-34., 36-40. l.). .................. 464. l.

  172. 1904. ápr. 14. országos ülés. – Miniszterelnök válasza Lovászy Márton interpellációjára a magyarországi görög-keleti szerb egyház viszonyai tárgyában. (Napló XXIV. k. 48-49. l.).....................486. l.

  173. 1904. ápr. 15. országos ülés. – Kérvények előzetes tárgyalása. – Állami birtokvásárlások a Tátrában. (Napló XXIV. k. 68. és 78. l.). .................. 487. l.

  174. 1904. ápr. 16. országos ülés. – Kelemen Béla indítványának megokolása: a választói jog revíziójáról készülő törvényjavaslatban megvalósítandó főelvek megjelölése tárgyában. 
  (Napló XXIV. k. 101. l.). ................... 490 l.

  175. 1904. ápr. 18. országos ülés. – A vármegyei alkalmazottak illetményeinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat általános tárgyalása: a városi tisztviselők fizetésrendezése; a körorvosok helyzete; szolgálati pragmatika és tisztviselői inkompatibilitás; a vármegyék új területi beosztása; az államháztartási feleslegek; a vármegyei tisztviselők illetményeinek rendezése; az állami tisztviselők fizetésrendezése és a Széll-kormány javaslata; a tisztviselők hitelszerzése. (Nap1ó XXIV. k. 128-133. l.). .................. 491. l.

  176. 1904. ápr. 19. országos ülés. – Nessi Pál napirend előtti felszólalása: a húsnak a fővárosban rendkívüli megdrágulása tárgyában. – A vármegyei alkalmazottak illetményeinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat folytatólagos tárgyalása. (Napló XXIV. k. 138. és 139., 141., 144-145., 148., 149., 151., 154., 155. l.). .................. 505. l.

  177. 1904. ápr. 20. országos ülés. – (Rákóczi-kézirat.) – Vasúti sztrájk. (Napló XXIV. k. 168-172. l.). .................. 515. l.

  178. 1904. ápr. 21. országos ülés. – Vasúti sztrájk. (Napló XXIV. k. 173-176., 181-185., 194-196., 196-197., 197.  l.). ..................... 531. l.

  179. 1904. ápr. 23. országos ülés. – Vasúti sztrájk. (Napló XXIV. k. 200., 206-208., 219. l.) Az ülésszak berekesztése. – Beszéd a szabadelvű párt ápr. 25. értekezletén. .................. 552. l.

  180. 1904. máj. 9. országos ülés. – A delegáció összehívására és megválasztására vonatkozó gyakorlat. – A pénzügyi bizottság tagjainak száma. (Napló XXV. k. 11., 12-13.,13.l.)........................... 565.l.

  181. 1904. máj. 10. országos ülés. – Kabinetiroda németnyelvű leirata. 
  (Napló XXV. k. 15-16. l.). .................. 567. l.

  182. 1904. máj. 11. országos ülés. – A községi és körjegyzők illetményeinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása. (Napló XXV. k. 40-42., 43., 43-44. l.). .................. 568. l.

  183. 1904. máj. 13. országos ülés. – A községi és körjegyzők illetményeinek szabályozásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása. – Napirend. (Napló XXV. k. 56., 57-58., 58., 60., 62., 64., 65. és 66. l.) Gr. Tisza István május 16. beszéde a Belvárosi Polgári Körben: a kormányvállalás okai; jelszavak és valódi nemzeti  politika.................... 575. l.

  184. 1904. máj. 19. országos ülés. – Gr. Wimpffen Siegfriednek stb. az örökös főrendiházi tagság jogával való felruházásáról szóló törvényjavaslat tárgyalása. – Beruházási törvényjavaslat tárgyalása. – Napirend: a quota-bizottság kérdése. (Napló XXV. k. 75-76., 95., 96-97. l.) .................. 584. l.

  185. 1904. máj. 20. országos ülés. – Napirend előtti felszólalás a delegációban történtek tárgyában: a hadügyi kormány pénzbeli követelései; a monarchia balkáni politikája; a delegáció elnökének üdvözlő beszéde. – A quota-bizottság tagjainak megválasztása. (Napló XXV. k. 101-102., 103. l.). .................. 587. l.

  186. 1904. jún. 6. országos ülés. – Napirend: érdemleges ülés csak a delegáció üléseinek befejeztével. (Napló XXV. k. 113-114., 114. l.) Bánffy szegedi mandátuma.. .................. 590. l.

  187. 1904. június 9. országos ülés. – Napirend: mikor kerül tárgyalásra a vasutasok fizetésrendezéséről szóló törvényjavaslat? (Napló XXV. k.117. l.). ...................592. l.

  188. 1904. június 10. országos ülés. – Sándor község közigazgatási stb. átkebelezéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása. (Napló XXV. k. 120.-121. l.). .................. 593. l.

  189. 1904. június 11. országos ülés. – Kérvények az olasz borvám felemelése tárgyában. (Napló XXV. k. 146-147. l.) ................... 595. l.

  190. 1904. június 13. országos ülés. – Július-augusztusra szóló indemnitási javaslat tárgyalása. – Napirend előtti felszólalások engedélyezése. (Napló XXV. k. 172-173., 182-183. l.) A nemzeti párt formai megalakulása. Szentiványiék visszalépő levele. .................. 598. l.

  191. 1904. június 15. országos ülés. – Július-augusztusra szóló indemnitási javaslat tárgyalása: a takarékossági nyilatkozat és az állami kiadások emelkedése; a katonai és egyéb kiadások aránya; a 450 milliós hadügyi beszerzési teher; a beruházási javaslat; a kormány katonai programmjának beváltása; a kivándorlás elősegítése; az olasz borvám; a népoktatásügyi ankét, felekezeti iskolák és nemzetiségi politika; magyar iskolák Horvátországban; a horvát kérdés; nemzeti és szabadelvű irány; az alkotmány megszilárdítása. 
  – Válasz Polónyinak: a kivándorlási ügy; magánbeszélgetés Polónyival. – Interpellációk elhalasztása. (Napló XXV. k. 206-214., 227-228., 229. l.) ................... 600. l.

  192. 1904. június 16. országos ülés. – Július-augusztusra szóló indemnitási javaslat tárgyalása: a hadsereg közössége ,,a dolog helyes értelmében”; Polónyi Géza határozati javaslata Ferenc Ferdinánd trónörökös üdvözlése tárgyában. (Napló XXV. k. 248-249., 250. l.). .................. 624. l.

  193. 1904. június 20. országos ülés. – Napirend előtti felszólalás és miniszterelnöki válasz a galaci konzul németnyelvű átirata tárgyában. (Napló XXV. k. 289-299. l.). ................... 628. l.

  194. 1904. június 22. országos ülés. – Lengyel Zoltán ügyében mentelmi bizottság eljárása. – Interpelláció előterjesztésének ideje. – Miniszterelnök válasza a galaci konzul németnyelvű átirata ügyében előterjesztett interpellációkra: külképviseleti hatóságok szolgálati nyelve; a hadsereg levelezési nyelve; a parítás; a nemzeti politika. (Napló XXV. k. 353., 354., 358-363. l.). .................. 631. l.

  195. 1904. június 30. országos ülés. – Quótára vonatkozó kir. döntés bejelentése. – Az 1904. évi állami költségvetés általános tárgyalása: a kisbirtokosok hitelügye; a nemzetiségi politika alapelvei, törvényhozási és kormányzati intézkedések a hazafiatlan izgatások ellen; a kormány antiszociális iránya; támadások a kormány pénzügyi politikája ellen: a beruházási kiadásoknak kölcsönből fedezése, a tisztviselői fizetésemelés, a 450 milliós katonai beszerzési hitel, a civillista felemelése; az 1899: XXX. t.-c. és a külfölddel való szerződéses tárgyalások; a kormány igéretei; a helyzet javulása. – Válasz Polónyi Géza interpellációjára: a romániai határon gyakorlatba vett orvosi vizsgálat tárgyában. (Napló XXVI. k. 120., 127-139., 143-144. l.) ................... 647. l.

  196. 1904. július 7. országos ülés. – Az 1904. évi állami költségvetés általános tárgyalása; a nemzetiségi kérdés; az 1848: XX. t.-c. végrehajtása: az egyházi adózás és a lelkészi illetmények rendezése; polémia Bánffyval: a horvát kérdés és a horvát emlékirat, önálló vagy közös vámterület, az ugynevezett ischli klauzula, az 1867:XII. t.-c. és a vezényleti nyelv; a nemzeti politika. – Vita Bánffyval az ischli klauzuláról. (Napló XXVI. k. 283-291., 292. és 292-293. l.). ................... 676. l.

  197. 1904. július 8. országos ülés. – Az 1904. évi állami költségvetés általános tárgyalása: a néppárt nemzetiségi programja és gyakorlati akciója; polémia Apponyival: a magyar nemzet és a nagyhatalmi állás, a katonai terhek emelkedése, a beruházási kölcsön, az 1899: XXX. t.-c., a 14. §., a nemzetiségi kérdés és a hadsereg, Apponyi lélektana és a katonai kérdések. – Még egyszer Apponyi és a katonai kérdések. – Az udvartartási költségekről szóló törvényjavaslat napirendre tűzése. 
  (Napló XXVI. k. 315-319., 321-322. és 324-325. l.) Hadügyminiszteri rendelet a tisztképző intézetek tantervének nyelvi módosítása tárgyában.. ................... 700. l.

  198. 1904. július 9. országos ülés. – Az udvartartási költségekről szóló törvényjavaslat napirendre tűzése. – E törvényjavaslat általános tárgyalása: a civillista felemelésének okai; az 1867: XII. t.-c. és a külön magyar udvartartás; a magyar udvari élet társadalmi előfeltételei. – Polémia Apponyival: a magyar udvar előfeltételei; Apponyi véleményváltoztatása; a 67-es kiegyezés hiányai. – Vita a házszabályok 203. §-áról. (Napló XXVI. k. 328., 329., 330-331., 333-336., 351-352., 354. l.). .................. 713. l.

  199. 1904. július 12. országos ülés. – Házszabályvita: a szünetadási jog. 
  (Napló XXVI. k. 397-398. l.) .................... ..................728. l.

  200. 1904. július 16. országos ülés. – Az udvartartási költségekről szóló törvényjavaslat általános tárgyalása: a magyar társadalmi élet vonzó ereje; a hadügyminiszter iskolaügyi rendelete; a magyar trónöröklés rendje és a trónörökös személye. (Napló XXVII. k. 82-83. l.) . .................. 729. l.

  201. 1904. július 18. országos ülés. – Az udvartartási költségekről szóló törvényjavaslat általános tárgyalása: személyeskedés; sértő hang az ellenzékkel szemben; az 1848: XX. t.-c. végrehajtása; a nemzet nem az ellenzék; a miniszterelnök vállalkozásának alapeszméje. – Személyes ügy Olay Lajossal: az 1848:XX. t.-c. végrehajtása. (Napló XXVII. k. 112-114., 115. l.).. .................. 732. l.

  202. 1904. július 21. országos ülés. – Az udvartartási költségekről szóló törvényjavaslat általános tárgyalása: „a mérges illúziókból származott részegség”; a civillista felemelésének okai; az udvartartás mai állapota nem ütközik az 1867: XII. t.-c.-be; nemzeti fejlődés a 67-iki kiegyezés alapján; az 1848-49. nagy emlékek a magyar nemzet elévülhetetlen kincse; a jelen korszak kötelességei. (Napló XXVII. k. 186-190. l.). .................. 737. l.

  203. 1904. július 22. országos ülés. – Az udvartartási költségekről szóló törvényjavaslat részletes tárgyalása. – A kisebb tárcák 1904. évi költségvetése: a kir. udvartartás költségei; a kabinetiroda; a képviselőház kiadásai; a közösügyi kiadások: a delegáció határozatainak közlése; a delegáció hatáskörének túllépése. (Napló XXVII. k. 198-199., 199., 200., 202., 212., 217., 218-219. l.) .................. 746. l.

  204. 1904. július. 25. országos ülés. – A miniszterelnökség 1904. évi költségvetése: az 1848/49. honvédek segélyezése. – A belügyi tárca 1904. évi költségvetése: a csongrádmegyei uradalmi községek közigazgatási különállásának megszüntetése; a belügyi kiadások emelkedése: a fizetésrendezés, a közegészségügy, a betegápolási alap; a betegápolási pótadó felemelése; az egyszerűsítési akció; a járási számvevő életbeléptetése; a határrendőrségi törvény hibája; szerződés a Cunard Line-nal. (Napló XXVII. k. 251-252., 278-281. l.). .................. 754. l.

  205. 1904. július 26. országos ülés. – A belügyi tárca 1904. évi költségvetésének folytatólagos tárgyalása: a városi reform; közegészségügyi kérdések; a betegápolási üggyel kapcsolatos takarékossági akció. – Az országos levéltár építése. – A katonai előfogatok ügye.(Napló XXVII. k. 295-297., 300., 303. l.) 763. l.

  206. 1904. augusztus 3. országos ülés. – Interpellációk megtételének ideje. – Válasz br. Kaas Ivor interpellációjára: a néppárti népgyűléseknek a községi és megyei tisztviselők általi megakadályozása tárgyában. – Válasz Lengyel Zoltán interpellációjára: Demkó Géza községi jegyző által elkövetett törvénytelenségekről. (Napló XXVIII. k. 183., 207-208., 208., 208-209., 209. l.). .................. 771. l.

  207. 1904. augusztus 8. országos ülés. – Az állami anyakönyvekről szóló 1894: XXXIII. t.-c. módosítására vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása: az anyakönyvi intézmény néppárti bírálata; az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos egyszerűsítések; a jegyzői magánmunkálatok. – A kőrös-belovári stb. helyi érdekű vasutak engedélyokiratainak egyesítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalása: a vicinális vasúti ügy reformja. (Napló XXVIII. k. 320-322., 328-330., 330. l.). .................. 774. l.

  208. 1904. augusztus 10. országos ülés. – Az 1904. évi állami költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalása: a fiumei horvát zászló; a néppárt revíziós programja; az állami jövedelmek emelkedésének okai; közös vagy külön vámterület; Bánffy és Disraeli; a „kilences bizottság” munkálata és a „vakulj magyar” programm. – Még egyszer a ,,vakulj magyar” programm. 
  (Napló XXVIII. k. 381-387., 389-390., l.). .................. 782. l.

  209. 1904. augusztus 11. országos ülés. – A miniszterelnök mint belügyminiszter válasza: 
  1. Nosz Gyula interpellációjára: a Szepesség hanyatlása tárgyában; 2. Rákosi Viktor interpellációjára: az Operaházban előadott Wagner-ciklus tárgyában; 3. Gabányi Miklós interpellációjára: az ujpesti rendőri brutalitások tárgyában; 4. Barta Ferenc interpellációjára: a lunkai körjegyző visszaélései tárgyában; 5. Szluha István interpellációjára: Dunaföldvár tűrhetetlen közigazgatás állapota tárgyában; 6. Ráth Endre interpellációjára: a toloncszabályzat helyes alkalmazása tárgyában; 7. Vlád Aurél interpellációjára: Aradmegye szervezeti szabályzata tárgyában; 8. Szederkényi Nándor interpellációjára: a tapolcai választókerületben felmerült panaszok tárgyában; 9. Lengyel Zoltán interpellációjára: a nagykárolyi választás ügyében; mikor lehet a választási népgyűlések tudomásulvételét megtagadni?; 10. Rákosi Viktor interpellációjára: a kolozsvári nemzeti színház építése ügyében. – A miniszterelnök nyilatkozata a további munkabeosztásra nézve. 
  – A miniszterelnök, mint belügyminiszter ideiglenes válasza Polónyi Géza sürgős interpellációjára: Osdola község határrendezése ügyében. (Napló XXVIII. k. 397-398., 398., 400-401., 401., 401-402., 402-403., 403., 403-404., 404-405., 405., 406., 407-408., 408 l.) Tisza István mulatozása. .................. 799. l.

  210. A nyári szünet: Khuen-Héderváry levele ischli kihallgatásáról; a közös hadügyminiszter rendelete a katonai hatóságoknak a magyar hatóságokkal való levelezése tárgyában; Apponyi amerikai körútja; a valombrosai tárgyalások; Hodossy Imre kisszebeni beszámolója: az obstrukció a magyar vezényszóért, Tisza István kormányvállalása, az Ujpárt és az új Nemzeti Párt programja, a magyar vezényszó és az önálló vámterület követelése, fenyegetés az obstrukcióval, a nemzeti erőgyűjtés politikája; készülődés a házszabályreformra; a reformtervezet.. .................. 815. l.  [i] A zárjelben lévő kövérbetűs szám — pl. (107), (137) stb. — a szövegben mindenütt az illető képviselőházi ülésen, illetve a másutt mondott beszéd jelzésére szolgál. A Beszédeket tartalmazó kötetekben ez a számozás folytatólagos A Beszédek előbbi I. kötetében a számozás 1—103-ig terjedt.