Szakirodalom Tisza Istvánról

   

  1.   Albrecht Ferencz: Forrástanulmányok gróf Tisza István román nemzetiségi politikájához. Lugos, Husvéth, 1933. 
  2.   Angyal Dávid: Gróf Tisza István † (1861-1918). Történeti szemle, 8/1-4. (1919) 156-157. 
  3.   Angyal Dávid: Gróf Tisza István emlékezete. Budapesti Szemle, 526-528. (1920) 1-30. 
  4.   Balogh Jenő: Az igazi Tisza István. Budapest, Franklin Ny., 1934. 
  5.   Balogh Jenő: Tisza István emlékezete. Budapesti Szemle, 521-522. (1920) 74-105.
  6.   Bakonyi Péter: Tisza István és az általános választójog. Jogtörténeti szemle: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszékének közleményei, 7/3. (2005). 62-66. 
  7.   Baranyai Béla: Tisza István külföldi háborús emlékiratokban. [Debrecen], [Városi Ny.], [1928]. 
  8.   Baranyai Lipót: Gróf Tisza István. Budapest: [Franklin Ny.], 1942. 
  9.   Barcza József: A reformáció emléknapja és Tisza István. Református Tiszántúl: a Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, 6/4. (1998) 10-11. 
  10.   Benda Kálmán: A Tisza Család. [h.n.], [k.n.], [é.n.]. 
  11.   Beöthy Zsolt: Tisza István. Budapest, Lampel, [1920]. 
  12.   ifj. Bertényi Iván: A századelő politikai irányzatai és Tisza István. In: A magyar jobboldali hagyomány, 1900-1948. Szerk.: Romsics Ignác. Budapest, Osiris, 2009. 34-72. 
  13.   ifj. Bertényi Iván: A századelő politikai irányzatai és Tisza István. Rubicon, 20/1-2. (2009) 20-27. 
  14.   ifj. Bertényi Iván: Tisza István és az első világháború. Rubicon, 13/1. (2002) 9-16. 
  15.   gróf Bethlen Pál: Mit tett Tisza István Erdélyért. Budapest, Bethlen Ny., 1940. 
  16.   Buzinkai Géza: A komor, rettegett lovag - Tisza István a karikatúrákon. In: Trianoni Szemle 3/2. (2011) 42-48. 
  17.   Czernin, Ottokar: Emlékeim Tisza István grófról Budapest, Enciklopédia, 1925. 
  18.   Czernin, Ottokar: Erinnerungen an Graf Stefan Tisza. Budapest, Enciklopédia, 1925. 
  19.   Diószegi István: Tisza István és a világháború. In: Diószegi István: A magyar külpolitika útjai. Tanulmányok. Budapest, Gondolat, 1984. 
  20.   Donáth Regina: A Tisza István elleni 1912-i merénylet a Hírlapirodalom Tükrében. Kútfőkritikai Tanulmány. Budapest, Róna Ny., 1935. 
  21.   Deák Ágnes: Tisza István politikai pályafutása. Geszt, 2000. 
  22.   Erdős Pál: Nevelők a Borosjenői Tisza család geszti kúriájában 1838-1944. Geszt, 2002. 
  23.   Flachbarth Ernő: Tisza István gróf nemzetiségi politikája. Kecskemét, [Első Kecskeméti Hírlapkiadó Ny.], 1944. 
  24.   Füzes Miklós: Gróf Tisza István nemzetfogalma és nemzetiségi politikája. Comitatus: önkormányzati szemle. 13/11-12. (2003) 54-58. 
  25.   Gaál Botond: A református Tisza István és a Debreceni Egyetem. Confessio: a Magyarországi Református Egyház figyelője. 25/2. (2001) 101-104. 
  26.   Gergely András: Tisza István mítoszának oszlatása. Hitel, 2/5. (1989) 26-29. 
  27.   Gróf Tisza István gyilkosai bűnperének főtárgyalása a magyar kir. budapesti hadosztálybíróságnál. 1. köt. Budapest , Budapesti Katonai Körletparancsnokság Nyomdája, 1924. 
  28.   Gróf Tisza István gyilkosai a hadbíróság előtt. Szerk: Bencsik Gábor. Budapest, Magyar Ház Könyvek, [É.n.]. 
  29.   Gróf Tisza István Képviselőházi Beszédei. Szerkesztette, bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel ellátta: Barabási Kun József (1-6. kötet), Illés Gábor (5-6. kötet), Maruzsa Zoltán (5-6. kötet). 1-6. kötet. Budapest, MTA (1-4. kötet), Tisza István Baráti Társaság (5-6. kötet), 1930-2011. 
  30.   Gróf Tisza István Összes Munkái. Az Országos Tisza István Emlék-Bizottság kezdeményezésére és támogatásával kiadta a Magyar Tudományos Akadémia. 1-6. kötet. Franklin-Társulat, Budapest, 1923-1937. 
  31.   Grósz Emil: Tisza István szeme. Budapesti Szemle, 514-516. (1919) 154-159. 
  32.   Hegedűs András: Gróf Tisza István miniszterelnök levelei Csernoch János hercegprímás magánlevéltárában. Fons: forráskutatás és történeti segédtudományok., 5/3. (1998) 377-395.
  33.   Hegedüs Loránt: Ady és Tisza István. [Budapest], Nyugat, [1940].
  34.   Hegedüs Loránt: Két Andrássy és Két Tisza. Athenaeum, Budapest, 1937. 
  35.   Hegedűs Sándor: A "csóvás ember": (Tisza István politikai pályája). Ezredvég: irodalmi, művészeti és társadalomkritikai folyóirat. 13/8-9. (2003). 63-69. 
  36.   Hegedűs Sándor: Egy politikai per kulisszatitkai. Kossuth, Budapest, 1976. 
  37.   Herczeg Ferenc: Két arckép: Tisza István, Károlyi Mihály. Budapest, Singer és Wolfner, 1920. 
  38.   Hitchins, Keith: The Nationality Problem in Hungary: István Tisza and the Rumanian National Party, 1910-1914. Journal of Modern History, 53/4. (1981) 619-651. 
  39.   Horánszky Lajos: Tisza István és kora 1-2. kötet. Tellér, Budapest, 1998. 
  40.   Horánszky Nándor: Tisza István budapesti szobra a tervtől a megvalósulásig (1919-1934) In: Trianoni Szemle 3/4. (2011) 24-39. 
  41.   Horánszky Nándor: Adatok, dokumentumok gróf Tisza István kultuszához. In: Trianoni Szemle 3/2. (2011) 16-28. 
  42.   Horánszky Nándor: Adatok, dokumentumok gróf Tisza István kultuszához II. A Nemzeti Társaskörtől a Tisza István Társaskörig. A Berzeviczy-korszak. In: Trianoni Szemle 3/3. (2011) 42-53. 
  43.   Horánszky Nándor: A Tisza-kultusz néhány jellegzetessége. In: Trianoni Szemle 2/3. (2010) 53-64. 
  44.   In memoriam: a vértanuhalált szenvedett Tisza István gróf és Návay Lajos volt képviselőházi elnököknek és az 1910-1918-iki országgyűlés hősi halált halt tagjainak ... emlékezete. [Budapest], Pesti Könyvny., [1925]. 
  45.   Jakabffy Elemér: Emlékezésem Tisza István grófról. Lugos, Husvéth - Hoffer Ny., [1930]. 
  46.   Jeszenszky Géza: István Tisza: Villain or Tragic Hero? Reassessments in Hungary - Verdict in the U. S. Hungarian Studies Review, 14/2. (1987) 45. 
  47.   Julier Ferenc: Gróf Tisza István befolyása a világháborús hadvezetésre. Első hadi év (1914 augusztus-1915 május). Magyar Szemle, 59. (1932) 220-230. 
  48.   Kiss Endre: Ami látható és ami láthatatlan: Tisza István politikai világképe és a redukált liberalizmus. Valóság, 34/1. (1991) 50-63. 
  49.   Kiss László: Tisza István magánélete. In: Trianoni Szemle 2/1. (2010) 24-37. 
  50.   Kornis Gyula: Az élő Tisza István. Budapest, Franklin, 1937. 
  51.   Kölkedi István: Tisza István Sopronban. Soproni szemle: művelődéstörténelmi folyóirat, 14/4. (1960) 348-357. 
  52.   Maruzsa Zoltán: Gróf Tisza István miniszterelnök, 1918 [!1861]. április 22 - 1989 [!1918]. október 31. In: Konzervatív gondolkodók. [Szerk.: Körtvélyesi Vanda]. Budapest, Író Gergely Alapítvány, 2005. 25-37. 
  53.   Maruzsa Zoltán: Tisza István külpolitikai koncepciója az I. világháború végén. In: Kommentár 2011/5. 30-46. 
  54.   Nádasdy Béla: Az utolsó kísérlet 1918, Tisza István gróf utolsó politikai missziója. Budapest, Csaba Ny., 1938. 
  55.   Nagy Miklós: Gróf Tisza István 1905. évi pártprogramm-tervezete . Budapesti Szemle, 59/639. (1931). 161-201. 
  56.   Nagy Miklós: Tisza István politikai hagyatéka: halálának 18. évfordulójára. Előszóval ellátta Horánszky Lajos. Budapest , Athenaeum Ny., 1936. 
  57.   Németh G. Béla: Herczeg Ferenc és Tisza István . História, 7/3. (1985) 23-25. 
  58.   Östör József: Tisza István saját szavaiban. Berzeviczy Albert előszavával. Budapest , Franklin, 1927. 
  59.   Papp, Julienn: A Quai d'Orsay jelentései Tisza Istvánról. In: Trianoni Szemle 3/3. (2011) 22-35. 
  60.   Patay József: A Tisza család leszármazása. Budapest, 1987. 
  61.   Péter László: Tisza István gyilkosa: Sztanykovszky Tibor arcképéhez. Szeged: a város folyóirata: várostörténet, kulturális és közéleti magazin, 18/5. (2006) 50-51. 
  62.   Péterfi-Nagy László: Gr. Tisza István és ifj. gr. Andrássy Gyula politikai küzdelme. In: Trianoni Szemle 3/2. (2011) 29-41. 
  63.   Pölöskei Ferenc: Birtokviszonyok és vitáik a századfordulón (Tisza István, Darányi Ignác, gróf Károlyi Sándor, Rubinek Gyula). Agrártörténeti szemle = Historia rerum rusticarum, 48/1-4. (2007) 145-168. 
  64.   Pölöskei Ferenc: A fiatal Tisza István. História, 7/3. (1985), 20-22. 
  65.   Pölöskei Ferenc: A két Tisza: Tisza Kálmán és Tisza István kettős portréja. Rubicon, 7/10. (1996) 4-7. 
  66.   Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkosság. Budapest, Helikon, 1988. 
  67.   Pölöskei Ferenc: Tisza István. Budapest, Gondolat, 1985. 
  68.   Pölöskei Ferenc : Tisza István és az egyházak. Világosság, 10/12. (1969) 762-765. 
  69.   Pölöskei Ferenc: Tisza István és a képviselőház az 1890-es években. In: A magyar politikai és jogi gondolkodás történetéből, XVIII-XIX. század. [Szerk.: Kovács Kálmán.] Budapest, ELTE, 1982. 103-122. 
  70.   Pölöskei Ferenc: Tisza István és a közjogi kérdések a századelőn. In: Az állami és jogintézmények változásai a XX. század első felében Magyarországon. Budapest, ELTE, 1983. 129-145. 
  71.   Pölöskei Ferenc: Tisza István nemzetiségi politikája az első világháború előestéjén. Századok, 104/1. (1970) 3-34. 
  72.   Raffay Ernő: Tisza és a háború kirobbanása. In: Trianoni Szemle 2/1. (2010) 38-45. 
  73.   Raffay Ernő: Gróf Tisza István meggyilkolása. In: Trianoni Szemle 2/1. (2010) 66-67. 
  74.   Rajner Béla: Tisza István Tragédiájának Hiteles Története. Dr. Baltazár Dezső püspök emléksoraival. Budapest, Hunnia Ny., [1935]. 
  75.   Roszner Ervin: Gróf Tisza István: emlékbeszéd. Budapest, Franklin Ny., 1922. 
  76.   Schmidt Henrik: Tisza István Boldog Évei. Budapest, Stádium, 1923. 
  77.   Stettner Tamás: Kék könyv Tisza István gróf meggyilkolásáról és a rendőri nyomozásról. Budapest, Egyesült könyvny., 1919. 
  78.   Szász András: Házitanítók a geszti Tisza kastélyban. Békés Megyei Hírlap Kalendárium 2002. 165-169. 
  79.   Szász Andrásné: Geszt község története. Geszt, 2001. 
  80.   Szász Károly: Tisza István: élet- és jellemrajzi vázlat. Budapest, Athenaeum, 1920. 
  81.   Szász Zoltán: A román kérdés Tisza István első kormányának külpolitikájában 1904. Történelmi szemle, 11/3. (1968) 254. 
  82.   Szász Zoltán: Tisza István - a háború jelképe: Az utolsó ősz. História, 30/9. (2008) 3-7. 
  83.   Szekfű Gyula: Ady és Tisza. Magyar Szemle XL. kötet, 4. szám. Budapest, 1941. 
  84.   Szelekovszky László: A Geszti Tisza Kripta. [h.n.], [k.n.], [é.n.]. 
  85.   Szentpéteri Kun Béla: Gróf Tisza István. Debrecen, Városi Ny., 1920. 
  86.   Szentpéteri Kun Béla: Tisza István emléke. Debrecen, Hegedüs - Sándor Ny., 1922. 
  87.   Szentpéteri Kun Béla: Tisza István és a vallásfelekezeti béke. Debreceni Szemle, 12/1-2. (1938) [1]-13. 
  88.   Szentpéteri Kun Béla: Tisza István iskolája. Debrecen, Városi Ny., 1932. 
  89.   Tankó Béla: Tisza István vallásossága. Debrecen, Egyetemi Ny., 1936. 
  90.   Tisza ezredes. Írta: Dr. Vajay Károly. [h.n.], [k.n.], [é.n.]. 
  91.   Tisza-emlékkönyv. Gróf Tisza István halálának tizedik évfordulójára. Írták a Tisza István Tudományegyetem tanárai. Debrecen, Debreceni és a Tiszántúli Református egyházkerület ny., 1928. 
  92.   Tisza-évkönyv. 1-6., [7.] évf. 1922-1929, 1935. Az Országos Tisza István Emlékbizottság megbízásából szerkeszti: 1-4. Angyal Dávid, 5-7. Nagy Miklós. Budapest, 1922. Athenaeum ny.; 1924-1929. Budapesti Hírlap ny.; 1934. Pápai Főiskolai ny. - 1922., 1923., 1924., 1925., 1926/27. (1927.) , 1928/29 (1929.), 1934. 
  93.   A Tisza István Baráti Társaság évkönyve, 2000-2010. Tisza István emlékév, 2011. Szerk.: Maruzsa Mária, Maruzsa Zoltán. [Budapest], Tisza István Baráti Társaság, 2011. 
  94.   Tisza István emléke: a Kisfaludy-Társaságban tartott előadások. Budapest, Athenaeum, 1921. 
  95.   Tisza [István] és a világháború: az osztrák köztársaság külügyi hivatala által közzétett diplomáciai okiratok az 1914. évi háború előzményeiről. Budapest , Kultúra, 1919. 
  96.   Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk.: Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2011. 476. 
  97.   Tisza István igazsága: mit írt Tisza István Ferenc József királynak a háború ellen? Kozma Andor bevezetésével. [Budapest], Nemzeti Társaskör, [1919]. 
  98.   Tisza István mint lovas kapitány. Rákospalota: Szalézi Művek, Don Bosco Ny, [1934] 
  99.   Tisza István Magyarország közegészségügyéért. Debreceni Szemle, 8/7. (1934). 336.
  100.   Tisza István Válogatott politikai írások és beszédek. Szerk: Tőkéczki László. Budapest, Osiris, 2003.
  101.   Tonelli Sándor: Tisza István utolsó útja. Báró Sarkotic István vezérezredes, Bosznia-Hercegovina utolsó tartományi főnökének naplója. Szeged, A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete, 1941. 
  102.   Tóth Lajos: Tisza István emlékezete. Debreceni Szemle, 8/5. (1934) [193]-200. 
  103.   Tőkéczki László: Tisza István, a nemzeti liberális (liberálkonzervatív) államférfi. In: Romlás és reménység: magyar évszázadok. [Szerk.: Kurucz Gyula]. [Budapest], Kortárs, MVSZ, 2000. 
  104.   Tőkéczki László: Tisza István és kora. Valóság, 39/1. (1996) 108-110. 
  105.   Tőkéczki László: Tisza István eszmei, politikai arca. [Szentendre,] Kairosz, 2000. 
  106.   Tőkéczki László: Tisza István hite. In: Hagyomány, közösség, művelődés: tanulmányok a hatvanéves Kósa László születésnapjára. Szerk.: Ablonczy Balázs. 279-285. 
  107.   Tőkéczki László: Tisza István időszerűsége. Miskolci keresztény szemle: a KÉSZ ökumenikus kulturális folyóirata. 1/2. (2005) 32-39. 
  108.   Történeti tanulmányok: a Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének kiadványa. 10. kötet. 2002. 
  109.   Vasady Béla: Jézus Krisztus, vagy Tisza István? Theologiai szemle, 17/1. (1941) 46-49. 
  110.   Vermes Gábor: Tisza István. Budapest, Osiris, 2001.
  111.   Vermes Gábor: Tisza István. Rubicon, 10/8. (1999). 4-8. 
  112.   Vermes Gábor: Tisza István és a háború: a vasgróf beolvasztása . HVG, 16/32. (1994) 75-76. 
  113.   Vermes Gábor: Tisza István világnézete. Történelmi Szemle, 43/3-4. (2001) 287. 
  114.   Vörös László: Tisza István nemzetiségi politikája és a szlovákok (1913 - 1915). Fórum: társadalomtudományi szemle, 6/1. (2004) 155-164. 
  115.   Wünscher Frigyes: A szövetkezetek jelentősége gróf Tisza István agrárpolitikai törekvéseiben. Debreceni Szemle, 17/12. (1943) [265]-279. 
  116.   Zsoldos Józsefné: Egy család, két miniszterelnök. Tisza Kálmán és gróf Tisza István élete és könyvtári hagyatéka. Geszt, 2002.

  Tisza Istvánnal kapcsolatos publikált emlékbeszédek, irodalmi források

  1.   Berzeviczy Albert: Gróf Tisza István. Ünnepi beszéd gróf Tisza István emlékszobrának felavatásán. Budapesti Szemle, 678. (1934) 129-133.
  2.   Berzeviczy Albert: Serlegavató beszéd gróf Tisza István emlékére. Elmondotta Berzeviczy Albert 1924. április 22-én. Budapest, Budapesti Hírlap Ny., 1924.
  3.   Gróf Tisza István Emlékezete. Emlékbeszéd az MTA 1920. május 9-én tartott közülésén. Elmondta:Balogh Jenő. Budapest, 1921. Franklin-Társulat magyar irodalmi intézet és könyvnyomda kiadása.
  4.   Gróf Tisza István arcképének Biharvármegye székházában Berettyóujfaluban 1924. V. 21-én ünnepélyes közgyülésen történt leleplezése alkalmával Beöthy László által elmondott emlékbeszéd. Megjelenés: Budapest : Rákosi J. Budapesti Hirlap Ujságváll., 1924 [Budapest] : Budapesti Hirlap Ny.
  5.   Emlékbeszéd a Debreczeni Casinó 1921. évi október 31-iki emlékünnepélyén gr. Tisza István arcképének leleplezése alkalmával / Tóth Lajos. Megjelenés: Debreczen: Csáthy, 1921 Debreczen : Hegedüs és Sándor Ny.
  6.   Tisza István emlékezete: halálának 2. évfordulóján tartott gyászünnepély alkalmával tartott beszédek [Kun József, Pokoly József]. Megjelenés: Debrecen: Nemzeti Könyv- és Lapkiadó, 1920.
  7.   Emlékbeszéd gróf Tisza István arcképének leleplezése alkalmából. Tarnay Gyula. Megjelenés: Miskolc: Klein - Ludvig - Szelényi, 1923.
  8.   Gróf Tisza István emlékezete: emlékbeszéd a M. Tud. Akadémia 1929. május 9-én tartott közgyűlésén elmondta Balogh Jenő. Megjelenés: Budapest : Franklin, 1931.
  9.   Tisza István halálának évfordulóján ... a Tisza István Társaskörben elmondotta Horánszky Lajos. Megjelenés: Budapest: [Budapesti Hírlap Ny.], 1930.
  10.   Nagy magyar államférfiak: [Széchenyi, Andrássy, Deák, Tisza, Apponyi] : az európai magyarság előhirnökei: a bécsi Szent István Egyletben elhangzott előadások. Csermőy-Schneidt Ottó. Megjelenés: Budapest : Márton Á. K., 1991 [Budapest]: Korridor
  11.   Tisza-Versek. A Tisza István Emlékbizottság megbízásából szerkesztette: Szász Károly. Athenaeum, Budapest, 1921.
  12.   A Tisza István Baráti Társaság állásfoglalása gróf Tisza István történelmi alakjáról. In: Trianoni Szemle 3/2. (2011) 60-68.

   

  Tisza Istvánnal kapcsolatos művekről publikált recenziók

  1.   Balanyi György: Gróf Tisza István összes munkái. 4. sorozat, II. k., Levelek, távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések 1914 júniustól december végéig. III. k., Levelek, távbeszélőn küldött izenetek, egyes előterjesztések és naplószerű feljegyzések 1915 januártól júliusig. IV. k., Levelek, távbeszélőn küldött izenetek és egyes előterjesztések az 1915. és 1916. évekből. V. k., I., Gróf Tisza István levele 1914 július 21-ről. II., 1916 február-november havában írt levelek, táviratok, távbeszélőn küldött üzenetek. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1935. (69. évf.), 1-3. sz., 81-86. p.
  2.   Birmingham, George A.: Angol könyv Tisza Istvánról. In: Trianoni Szemle 3/3. (2011) 36-41.
  3.   Szabó Miklós: A geszti Bismarck - Tőkéczki László: Tisza István eszmei, politikai arca. - In: Mozgó világ, ISSN 0324-4601, 2000. (26. évf.), 7. sz., 112-116. p.
  4.   Erényi Tibor: Pölöskei, Ferenc: István Tisza. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1995. (129. évf.), 6. sz., 1447-1449. p.
  5.   Erényi Tibor: Vermes Gábor: Tisza István. - In: Múltunk, ISSN 0864-960X, 1994. (39. évf.), 3. sz., 185. p.
  6.   Jánossy Dénes: Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. Bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel ellátta barabási Kun József. I. köt., 1888 február 3-1903 november 3. A fiatal képviselő. II. köt., 1. rész, 1903 november 3-1904 október 4. Először miniszterelnök. Küzdelem a parlamentárizmusért. Budapest, 1930-1933. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1935. (69. évf.), 7-8. sz., 371-372. p.
  7.   Károlyi Árpád: Gróf Tisza István leveleinek hatodik kötete . - In: Budapesti szemle (1873-1944), ISSN 0201-0410, 1938. (66. évf.), 248. köt., 722. sz., 56-66. p.
  8.   Komjáthy Miklós: Pölöskei Ferenc: Tisza István. (Magyar história. Életrajzok) Bp., 1985. - In: Levéltári közlemények, ISSN 0024-1512, 1986. (57. évf.), 2. sz., 298-300. p.
  9.   Lukinich Imre: Gróf Tisza István összes munkái. 4. sorozat, 2. köt., Levelek. Budapest, 1924. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1925. (59. évf.), 7-8. sz., 302-304. p.
  10.   Pallai László: Tisza István konferencia. - In: Debreceni szemle, ISSN 1218-022X, 2001. (9. évf.), 1. sz., 144. p.
  11.   Romsics Ignác: Vermes Gábor: Tisza István. - In: Buksz: kritikai írások a társadalomtudományok köréből, ISSN 0865-4247, 1994. (6. évf.), 4. sz.,514-515. p.
  12.   Szabó Dániel: Vermes Gábor: Tisza István. - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1994. (128. évf.), 6. sz., 1257-1258. p.
  13.   Szalai Miklós: Horánszky Lajos: Tisza István és kora I-II. - In: Múltunk, ISSN 0864-960X, 1995. (40. évf.), 3. sz., 187. p.
  14.   Szekfű Gyula: Tisza István levelei. - In: Napkelet, ISSN 1923-1940, 1926. (4. évf.), 9. sz., 862. p.
  15.   Tisza István-megemlékezés Geszten. - In: Református Tiszántúl: a Tiszántúli Református Egyházkerület lapja, ISSN 1216-9870, 1994. (2. évf.), 1. sz., 16. p.
  16.   Török Pál: Tonelli Sándor: Tisza István utolsó útja. (Sarkotić István báró ... naplója). Szeged, 1941. (Acta Universitatis Szegediensis. Sectio geographico-historica, 7/2.). - In: Századok, ISSN 0039-8098, 1942. (76. évf.), 4-6. sz., 245-246. p.
  17.   Turi Béla: Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. II. kötet. Első rész. Bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel ellátta barabási Kun József egyetemi tanár. Budapest. A Magyar Tudományos Akadémia kiadása. 1933. 824 lap. - In: Katholikus szemle, 1933. (47. évf.), 11. sz., 393-394. p.
  18.   Túri Béla: Gróf Tisza István képviselőházi beszédei. I. sorozat. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1930. Bevezetésekkel és magyarázó jegyzetekkel ellátta barabási Kun József egy. ny. r. t. . - In: Katholikus szemle, 1931. (45. évf.), 2. sz., 151-153. p.
  19.   Túri Béla: Gróf Tisza István összes munkái. 4. sorozat. Harmadik és negyedik kötet. Levelek, táviratok, távbeszélőn küldött izenetek és egyes előterjesztések. - In: Katholikus szemle, 1928. (42. évf.), 1. sz., 51-54. p.
  20.   Túri Béla: Gróf Tisza István összes munkái. Az Országos Tisza István emlékbizottság kezdeményezésére és támogatásával. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Első kötet. I. Tanulmányok és értekezések. II. Naplószerű feljegyzések. Budapest 1923. Franklin-Társulat. 708 l. - Második kötet. Levelek, táviratok, távbeszélőn küldött üzenetek, előterjesztések. 1914 júniustól december végéig. Budapest, 1924. Franklin-Társulat. 392 l. - In: Katholikus szemle, 1925. (39. sz.), 7. sz., 429-431. p.